Lược sử HQVNCH: Lực-Lượng Duyên-phòng

Trích đăng từ Lược sử HQVNCH trên trang nhà haisu.tripod.com của ông Vũ Hữu San

https://bienxua.files.wordpress.com/2016/05/huy-hieu-lldndp213.jpg?w=254&h=310

Lực-Lượng Duyên-phòng

Bộ Tư-Lệnh Lực-Lượng Duyên-phòng đồn-trú tại Cam-Ranh.

Lực-Lượng Duyên-phòng gồm có 5 Hải-đội Duyên-Phòng.

– HÐ1/ZP       Ðồn-trú tại Ðà-Nẵng:            7WPB và 20 PCF.

– HÐ2/ZP       Ðồn-trú tại Qui-Nhơn:8 WPB và 20 PCF.

Hải-Ðội 2 Duyên-Phòng chia thành 2 Phân-Ðội:

* PÐ21/ZP Hậu-cứ Qui-Nhơn.

* PÐ22/ZP Hậu-cứ Cam-Ranh.

– HÐ3/ ZP      Ðồn-trú tại Cát-Lở:               6 WPB và 20 PCF.

– HÐ4/ ZP      Ðồn-trú tại An-Thới: 4 WPB và 20 PCF.

– HÐ5/ ZP      Ðồn-trú tại Năm-Căn:           36 PCF.

Tuan duyen dinh Nguyen An HQ716.jpg

Trang-bị: Các Hải-đội Duyên-phòng được trang-bị các chiến-đĩnh có vận-tốc cao hơn ghe hải-thuyền rất nhiều:

–         Duyên-Tốc-Đĩnh (PCF – Fast Patrol Craft) 28 gút và

–         Tuần-Duyên-Đĩnh (Coast Guards) 18 gút. Vũ-khí chính trang-bị là Súng Cối 81 ly, bên trên là Đại-liên 12 ly 7.

Lực-Lượng Duyên-phòng (danh-từ Hành-Chánh) thường còn được gọi một cách quen thuộc và nhầm lẫn là LLDN 213 (danh-từ Đặc-nhiệm) hay Hành-Quân Biển (bao trùm tất cả 5 Vùng Duyên-Hải).

Hành-quân. Các Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm tuần-tiễu tại 5 Vùng Duyên-Hải trực-thuộc Lực-Lượng Đặc-nhiệm 213.

Sau này vào năm 1972, Bộ Tư-Lệnh Lực-Lượng Duyên-phòng được giải-tán, các Hải-đội Duyên-phòng sáp-nhập vào các Vùng Duyên-Hải. Trách-nhiệm tuần-tiễu do TL/HQ Vùng Duyên-Hải trách-nhiệm trong vùng chỉ-định, báo cáo thẳng về bộ Tư-Lệnh Hải-Quân qua Trung-tâm Hành-Quân tại Sài-Gòn.

Cựu Tư-Lệnh Lực-Lượng Duyên-phòng được chỉ-định Phụ-Tá Tư-Lệnh Hải-Quân Hành-Quân Lưu-động Biển. Giới-chức đó là Phó Đề-Đốc Nguyễn-Hữu-Chí.

https://bienxua.files.wordpress.com/2016/04/pcf-hq-3802.jpg

Sơ-đồ Tổ-Chức Ban Tham-Mưu Lưc-Lượng Duyên-Phòng

Ðể phối hợp điều-hành cả hai hệ-thống Hành-Chánh của Lực-Lượng và hệ-thống Hành-Quân của LLÐN 213, Ban Tham-Mưu gồm có:

-Tư-Lệnh Lực-Lượng. (Văn-phòng Tư-Lệnh và Sĩ-Quan Tuỳ-Viên)

-Tư-Lệnh Phó Lực-Lượng.

-Khối Hành-Quân và Khối Yểm-Trợ.

-Phòng Hành-Quân:điểu-hành 5 TTKSDH tại các LÐÐN của LL 213.

-Phòng Tình-Báo: Thu nhận Tin-Tức Tình-Báo.-Phòng Truyền-Tin (ViễnẤn): điều-hành Trung-Tâm Vô-Tuyến Cam-Ranh.

-Phòng An-Ninh: (An-Ninh Nội-Bộ Lực-Lượng).

-Phòng Nhân-Viên: Quản-Trị Nhân-Viên trong Lực-Lượng.

-Phòng Hành-Chánh: Quyền-lợi, lương-bồng của nhân-viên Lực-Lượng .

-Phòng Tiếp-Liệu Lo thủ-tục xin cấp-phát nhu-cầu Tiếp-Liệu cho LLZP và Hải-Ðội.

-Phòng CTCT: Lo việc học-tập chính-tri và tâm-lý-chiến cho LLZP.

https://i1.wp.com/haisu.tripod.com/images/HeavySet/image145.jpgSơ-đồ Tổ-Chức Bộ Chỉ-Huy Lực-Lượng Duyên-Phòng

Nguồn: http://haisu.tripod.com/chuong8.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s